WELCOME TO OUR ARTS & CRAFTS BLOG (Benvidos ó noso blogue de plástica)

Here you will find the projects that we´re working on and some good ideas to try at home. Hope you enjoy it!!(Aquí encontrarás os proxectos nos que estamos a traballar e algunhas boas ideas para probar na casa. Esperemos que o disfrutedes!!)
E non dubidedes e facer comentarios... sempre da ánimos saber que hai alguén ahí

Sunday, December 20, 2009

Our first project in 6th primary: Making a flags memory game!!! (O noso primeiro proxecto en 6º de primaria: Facer un xogo de memoria de bandeiras!!!)


In this first project we´ve learnt a lot!!!
Firstable we started reviewing colours, shapes and simple instructions to follow the teacher.... then we worked in pairs... that was easy!!! one person had to go and have a look at the flags which was situated quite far, come back and say to his/her parter what he/she had seen.... ( the Italian flag has got three vertical strips....)when we finished colouring we stick them on cards and we cut them.

(Neste primeiro proxecto aprendemos moito!!.
Primeiramente empezamos este proxecto repasando as cores, formas e instruccións simples para porermos seguiren á mestra... logo traballamos en parellas...eso foi doado!! unha das persoas tiña que ir e mirar ás bandeiras que tiñamos lonxe de nós, voltar e decirlle ó compañeiro o que vira.... (a bandeira italiana ten tres tiras verticais...) cando acabamos de pintar pegámola en cartolinas e recortámolas.)

No comments:

Post a Comment